FRANZ KAFKA PREOBRAAJ PDF

Recommend Documents. Temelji se na prvom dijelu pripovijetke. Franz Kafka-Dvorac Full description. It is often cited as one of the seminal works of short fiction of the 20th century and is widely st Franz Kafka - Die Verwandlung.

Author:Totaxe Feshura
Country:Indonesia
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):9 January 2009
Pages:109
PDF File Size:9.76 Mb
ePub File Size:8.49 Mb
ISBN:532-4-61577-793-4
Downloads:28322
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikogamiK a d a s e G r e g o r S a m s a jednogjutra probudio iz nemirnih snova'. Brojne noge,Zalosnotankeu usporedbis v e l i d i n o m n j e g o v a. Sanjaonije Njegova j e s o h a '.

GregorSaqsa je bio trgovadki P ". TadaGregorupravipogledprema P Y o r u ' p a g a j e Y : ". I akoblbl. Ua" 1. Poslovnisu napori puno veii nego kod. Htio je to mjesto. Drugi trgovadkiputnici iive kao haremskeZene. Kad god seja prije podnevratim u gostionicuda pre- p i l e m ugovorenezakljudnice,ta gospodatek dorudkuju.

Kad bih ja S t o g o d p o k u l a o kod 5efa,smjestabi me otjerao. D a s e n e m o r a l n suzdrZavatizbogsvojihroditelja,.

To ie biti velk rez! Zar bttdrlicanije zvonilal S krevetase v r d j e l o d a je t o d n o n a r a v n a n a n a detiri sata,sigurno je onda i zvonila. A l i 5 t o d a sadradi Sljedeii vlak kreie u sedamsati, da na nj stigne m o r a o bi sebezglavopoZuriti, a jo5 nije ni spakiraozbirku uzoraka,k t o m e s e n i p o l t o n e o s j e i a narodito svjeiim i elastitnim.

Kako bi bilo da javi da je bole- s t a n A l i t o b i b i l o i z n i m n o m u d n o i sumnjivo,jer Gregor svih ovih pet godina otkako je u sluibi nikad nije bio bolestan. D o k je s v e t o u velikojZurbipremi5ljao,ajotssenijenakanioua. Lno bio. O d b a c i t i p o k r i v a d b i l o je sasvimjednostavno;trebaosesamomalo nadignutii pokrivad je odmahpao.

Ako je nekunogu htio saviti,ona bi s e p r v o i s p r u i i l a , a kad bi s njomekonadnouspiouraditi 5toje namjera- vaq osale bi seposveoslobodile,pa b i sedaleu velikoi bolno baqganje.

P r v o je htio izaii iz krevetadonjim dijelomtijela,ali setaj donji diq 3to g a o n jo5uopie nijevidio i o kojemunije imao nikalsm jasnu predodibu, p o k a z a o k a o w l o t e i k o p o k r e t a n. S n j i m je w l o telko i,Ilq a kad sekona- d n o G r e g o r , k a o d a je podivljao,svomsnagomibez obzirana sveba- cio naprijed, pogrijeiio je smjer,Zestokose udario o donju krevetnu s t r a n u.

Oprezno pritisne glavuna gornlu krevetnustranu. Istodobnoje dri:aona pa- m e t i n a d e l q n a k o j e j e stalnosebepodsjecao,da je od odajnidkihodluka u v i j e k boljemimo i najsmirenijerazmiSljanje. U tim je trenucimauputio 5toje mogaooStrijipogledu prozor,ali prizor magle,koja je zahva' tila i drugu stranuuskeulice, nije ulijevaoni povjerenjeni ohrabrenje. I dadesena to. Kad je Gregorvei. I a k a k o i zanernarimo okolnost da ona n e b i. J e s u l i namjeltenicisviodre-.

Uostalom,on i hoie osobnos tobom govoriti. Dakle,molim te, Do-. On ie biti dobari prijeii prekoneredau wojoj sobi,'. Takoje, naprimjer,dvije-trivederirezbariomali okvir zaslikq zaduditiete sekakoje lijep,visimu t a m o u s o b i. I Gregorusedinilodabii. Samsa",vikne stese'zabarikadirali u sobi,. P o l a 1 u poduzecu. Ne ide i"ko l"ko kako. K a k o t o moZespopastitovjeka! UoZa" seto vidjelo.

N e m o j t e s e v i 5 e zadriavatt,gospodinepro-. A k o p a k t o m i m o prihvate,ondani Gtegor nemarazlogazauzbudivanje,pa cemoii, ako P o i u d , u osalnsatidoista b i t i n a k o l o d v o r u.

Zatim seodvoji od onnarai padnena. Doista je htio. K a k o sesestrastiglatako brzo obuiil Oworile su naglo vrata stana. Dovikivalesu sekroz Gregorovu. Gregor je bolestan. Zurno po lijefni-.

Poduzetesui prvemjere,5to j e bio nagovjedajpovje- r e n j a i iigurnosti, koji mu je godio. Osjeiaose P o n o v n o prihvaienim. Nai'alostdini seda nije. Nije p'no-Jrcna ozljedekojeie j a m a d n o. Gregore"' tre-.

Kad i e. B u d u i i d a j e s a m o n a t a j nadinmogaootvoriti vrata' onasuseSirom. O n semo-. IJ medurrremenuserazdanilo, j a s n o. KiSajejo5padala,ali samovelikekapi,kojesubile. Valjdaiete me. U Skripcusam,ali iu seinrrii.

Ljudi misle: putnik zaraduje silannovac,apritom vodi ugodaniivot. A l i v i , gospodineprokuriste,vi imatebolji uvid. Vi takoder vrlo dobro znateda putnik, koji j e gotovo d i t a v u. A l i seprokurist vei kod prvih Gregorolh G r e g o r a prekoramena,kojemu setreslo,pri. F ci;;;t'g;;rio,. Jobe,3to ; e Ldldato. G r e g o r je shvatiodanesmijeprokuristaq]rstiti. Ne misleii nato.

Ali dim seto zbilo'. Ivoljswo: njegovesu. SitokorazmahnerukeSireiii prstei krikne :. Ali Gregorsadanije imao vremenaza ro- d i t e l j e ; p r o k u r i s t je bio vei na stubamai posljednji je put pogledao u n a t r a g d r i e i i braduna ogradistubiSta.

Gregorsezaletidagastigne, ali prokuristje to valjdanaslutiq jer je preskotionekolikostubai nestao. Nisu pomagale Gregorovemolbe,otacih nije ni razumio. U susjednojje sobi rnajkaunatod h l a d n u v r e m e n u o t v o r i l a prozor,nagnulasevanjako i stiskalalice ru- k a m a.

Otacje nemilosrdnogonio Gregorai ispultao siktaveglasovekao d a j e podivljao. A Gregorsejo5 nije bio uvjeZbaou gibanju unatrag,pa s e k r e t a o d o i s t a prevei polako. Samokadabi prestalo. Gregoru jedinogo. Vei se. Otac je imao samo j e d n u. Nema ni govorada bi otac. J c S suseiza niegabutno zalupilawatat aon-. J o J malopa bi sebio sarnod sebeprobudiq jer seosjeiaoodmorenimi i s p a - vanim,ali mu sedinilodagaje probudionedijilagankoraki o p r e z n o i a -.

I tet je kod wata ustanovioda gaje z;Lpravotamo p r i v u k a o m i r i s n e - dega3toje bilo namijenlenozajelo. I svqoj. Prazna,u k o j o j. T r ostanecijelu noi. V e i u r a n o j u t r q d o k j e jo5takoreii trajalanoi, pnri'ih' seGregorupri- sestraotvorila. B i l a je posveodjevenai napeto j e. Gregor je gurnuo glavu d o r u b a kanapeai promatraoje.

T e k 5 t o sesestraokrenula,izrtute seGregor ispod kanapea, protegnesei nadme. T a k o je Gregordobivao. Buduii d". Gregor n i j e i z r a v n o doznaonikakvu novost, ali je Sto5taduo iz po-. Kad bi zaduoglasove,odmah b i p o t r d a o t i m v r J t i m a i legaocijelim tijelom nanjih.

U prvo wijemenije bilo razgovo- rau kojemusenije spominjaoon ovakoili onakq makarsarnou tajnim nagovje3tajima. Por-rovno 1 u o. Pogotovo n i j e.

AZDAWAJI ZINDAGI PDF

Franc Kafka - Preobrazaj

.

PODZIEMNY KRAG PDF

Franz Kafka - Preobrazaj

.

KEPITAL F20-03 PDF

Oh no, there's been an error

.

MANUAIS KUBARK PDF

.

Related Articles